Trang chủ > D ch v

D ch v
 Là m t nhà tiên phong trong l nh v c s n xu t các lò ph n ng hóa h c b ng th y tinh, các bình ch a, c t lót th y tinh, các máy khu y và các thi t b và ph tùng th y tinh khác, Taiji luôn làm vi c theo nguyên t c khách hàng. T t c các công vi c mà chúng tôi ang làm là nh m m c ích áp ng các khách hàng. Trong c giai o n bán hàng tr c và sau bán hàng, chúng tôi s làm h t s c cung c p cho khách hàng nh ng d ch v chu áo nh t.

1. Taiji ã thành l p 2 phòng th ng m i n c ngoài s d ng doanh nghi p th ng m i n c ngoài chuyên nghi p nh t trong ngành công nghi p lót th y tinh. H t hào v ki n th c phong phú v thi t b lót kính và có th làm vi c v i b n xây d ng các gi i pháp t i u.

2. B ph n thi t k c a chúng tôi c ng có nhà thi t k chuyên nghi p cho các thi t b c xu t kh u. H có th tr c ti p liên l c v i b n v các b n v thi t k m b o kích c và thông s thi t b . & Nbsp;

3. Chúng tôi ã xây d ng các h i th o tiêu chu n cho các thi t b lót th y tinh và các b ph n, và phát tri n nhà n c c a các công ngh ngh thu t. i ng s n xu t có kinh nghi m s ki m soát ch t ch quá trình s n xu t, m b o chính xác và ch t l ng s n ph m. & Nbsp;

4. Kinh nghi m th ng m i n c ngoài tinh vi m b o r ng thi t b và thông tin liên quan có th c g i n cho b n úng gi . Chúng tôi h a h n b o hành 18 tháng ho c 12 tháng i v i thi t b lót b ng th y tinh c a chúng tôi.