Trang chủ > Tin tức > Nội dung

S khác bi t gi a men và th y tinh Các c tính

Men: b m t kim lo i tráng men nhi u l p, thông qua 800 ° C xung quanh lò t, c ph n ng v t lý và hóa h c c a men s và s k t h p kim lo i c a m t l p v t li u composite, kim lo i men bao g m : ng, nhôm, thép cacbon th p .... vv, ch y u c s d ng trong trang trí và trang s c , V t li u xây d ng trang trí b m t và ch ng n mòn, b n t m, máy n c nóng, b ch a n c và các s n ph m hàng ngày khác; Do ó, men c chia thành: men ngh thu t, men hàng ngày, men v sinh, men xây d ng, men s t ... Thông th ng c g i là: men hàng ngày.

Th y tinh lót Glass: a special Các l p ph b ng kim lo i th ng c s d ng trong lò luy n kim nhi t cao trên b m t kim lo i thông qua m t lò 820 ° c ho c cao h n, ma tr n kim lo i c p n: m t lo t các thi t b hóa d u có m t s c m nh nh t nh c a thép cacbon, thép không r , ng ng, S d ng trong công nghi p hoá ch t, nhi t th p, áp su t, n mòn và các ph n ng khác, b o qu n ... Thi t b ch ng n mòn, g i chung là thi t b th y tinh lót! Lót th y tinh vào cu i n m 60 tr c khi c g i là: men công nghi p!