Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Không áp d ng c trong lò ph n ng men r ng

1. m b o tu i th s d ng bình th ng c a lò ph n ng men, n i ph n ng men không phù h p v i các quy trình hóa h c nh ph n ng, trùng h p, b o qu n và truy n nhi t c a môi tr ng ho c v t li u sau.

2. B t k n ng và nhi t c a hydrofluoric acid và v t li u ch a floine, n ng l n h n 30%, nhi t l n h n môi tr ng acid phosphoric 180oC ho c v t li u, giá tr pH l n h n 12 và nhi t cao h n 80 ° c môi tr ng ki m ho c v t li u.

3. Quá trình ph n ng c a axit và các ch t ki m thay phiên.

4. un nóng ph n ng men Trong khi thay i nhi t , quá trình t o ra áp l c quá nhi u s d n n s phá hu c a s và thi t b , vì v y trong quá trình s d ng ph i c làm nóng ho c làm mát, ng n s tích t nhi t poly nhi t.