Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Làm th nào n p Lò ph n ng Enamel

(1) Khi cho n, th ng xuyên ki m tra xem các vòi x t bu lông trong bình un có b si t ch t, không b l ng l o, trong tr ng h p inh c vào m un n c, không cho phép các d ng c nh r i xu ng bình un n c.

2) gi m chênh l ch nhi t gi a v t li u và bình un quá l n, tránh nóng m ho c bình un nóng thêm v t li u l nh do nhi t khác bi t do c ng th ng bên trong l n nh h ng n d ch v (3) M i lô nguyên li u c s d ng trong bình un ph i c ki m tra chi ti t và không có các t p ch t khác, c bi t là ch a kim lo i ho c m nh v n ho c kh i c ng vào bình un ho c d h h ng Men.

Một cặp: Không áp d ng c trong lò ph n ng men r ng

Tiếp theo: Miễn phí