Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Phân loại các bình áp suất hóa học

Phân loại theo Mục đích: Tàu áp lực được chia thành bình phản ứng (r), bình chuyển nhiệt (h), ngăn cách tàu và ngăn chứa (t) bằng cách sử dụng.

1. Tàu phản ứng: bình phản ứng vật lý và hóa học chủ yếu dùng để hoàn thiện môi trường làm việc được gọi là bình phản ứng. Chẳng hạn như: lò phản ứng, máy phát điện, bình đun trùng hợp, tháp tổng hợp, lò chuyển đổi và như vậy.

2. Tàu truyền nhiệt: Container được sử dụng chủ yếu để hoàn thành việc trao đổi nhiệt của môi trường được gọi là tàu truyền nhiệt. Chẳng hạn như: trao đổi nhiệt, mát, lò sưởi, vulcanizing hộp vv.

3. Ly thân container: Việc sử dụng chính của phương tiện để hoàn thành cân bằng áp suất chất lỏng, lọc khí, tách và các thùng chứa khác gọi là tách các thùng chứa. Chẳng hạn như: tách, bộ lọc, bộ thu dầu, đệm, tháp giặt, tháp rửa đồng, máy sấy và như vậy.

4. Các kho chứa và vận chuyển container: container sử dụng chủ yếu trong sản xuất và đời sống của khí nguyên liệu, chất lỏng, khí hoá lỏng gọi là container chứa. Chẳng hạn như: xe tăng, xe tăng, tàu chở dầu và như vậy.